077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

تمدید گواهینامه استاندارد ISO 4501:2018 بدون عدم انطباق

تاریخ انتشار : 1398/07/17 - 2:33

شرکت بازرسی فنی نیروگستر لیان برای دومین سال پیاپی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد  ISO 45001:2018  از شرکت ACS بدون عدم انطباق شد.

این شرکت در سال 1397 با پیاده سازی استاندارد از 45001  توانست بدون دریافت عدم انطباق موفق به اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018  شود. در ممیزی سال ۱۳۹8 نیز با وجود توسعه دامنه کاری، نیرو گستر لیان بار دیگر موفق به تمدید گواهینامه مذکور بدون دریافت عدم انطباق گردید.

این مهم با قراردادن اهدف استراتژیکی همچون ارتقاء سطح دانش و نهادینه نمودن فرهنگ HSE ، رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی آزمایشگاهی، خود کنترلی در شناسایی عدم انطباق، صدور اقدام اصلاحی و تعریف پروژه های بهبود روی می دهد.

در این راستا همچنین شرکت نیرو گستر لیان هر ساله اقدام به انجام فرایند ارزیابی آزمایشگاه های خود بر اساس استاندارد های ISO 45001  نموده و اهدافی از جمله ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات، تفکر بهبود مستمر در عملکرد، اجرای HSE در طراحی های آینده شرکت را دنبال می کند.