077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

برگزاری جلسه تدوین استاندارد

تاریخ انتشار : 1397/10/15 - 5:7

کمیسیون فنی تدوین استاندارد با عنوان « کاغذ میزان اثر بخشی فرآیندهای اسید زدایی » به دبیری خانم مهندس فریبا جعفری و با همکاری خانم مهندس صدیقه زارع نژاد، با حضور تعداد 12 نفر از مدعوین در تاریخ 97/10/12 در دفتر استاندارد سازی و تدوین استانداردهای ملی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید.

این جلسه با ریاست جناب آقای دکتر محمود پاک نیت استادیار شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید و در خصوص موضوع یاد شده با شرکت کنندگان تبادل نظر صورت گرفت. پس از بررسی پیشنهادات و نظرات حضار، اصلاحات مورد نیاز در متن تدوین تهیه شده لحاظ گردید.

شایان ذکر است کمیسیون نهایی این استاندارد پس از ویراستاری در اسفندماه 97 برگزار خواهد شد.