077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید مرکز خیریه فنی و حرفه ای از آزمایشگاه های شرکت

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 5:12

این بازدید به منظور آشنایی دانش آموزان با شغل های متناسب با رشته های تحصیلی، کمک به انتخاب رشتهی تحصیلی بهتر ایشان و روند آزمون نمونه های ورودی این شرکت در تاریخ 1396/11/15انجام پذیرفت.