077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید دانش آموزان راهنمایی پسرانه شاهد از آزمایشگاه نیرو گستر لیان

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 4:28

در راستای ترویج و فرهنگ استاندارد و استاندارد سازی در مدارس بچه های دبستان از آزمایشگاه نیرو گستر لیان بازدید کردند.

در این بازدید کارشناس آزمایشگاه در خصوص تعریف استاندارد، بازرسی، نمونه برداری و آزمون های میکروبی روی فرآورده های بهداشتی و آرایشی، غذایی، آزمونهای اسباب بازی ،لوازم تحریر  و همچنین نقش تغذیه مناسب در رشد بچه ها نیز  توضیحاتی ارائه دادند.