077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان و جمعی از مدیران ستادی از آزمایشگاه نیرو گستر لیان

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 4:8

معاون نظارت بر اجرای استاندارد، تعدادی از مدیران ستادی سازمان و مدیر کل اداره استاندارد بوشهر در تاریخ 1395/11/9 در آزمایشگاه نیرو گستر لیان بوشهرحضور یافتند.وحید مرندی مقدم به همراه جمعی از مدیران ستادی  از آزمایشگاه نیرو گستر لیان بازدید به عمل آورند