077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

با توجه به نقش ویژه اسباب بازی در رشد و شکوفایی، قوه ی خلاقیت  و ابتکار کودکان و اهمیت ایمنی این نوع محصولات، در این آزمایشگاه آزمون ها مطابق استاندارد مربوطه با دقت و حساسیت بسیار انجام می شود. طبق تعریف این استاندارد هر محصول یا ماده ای که برای بازی کودکان زیر 14 سال طراحی شده است را اسباب بازی می نامند. الزامات این استاندارد دارای ضوابط قابل قبولی برای انواع آزمون های اسباب بازی مانند: آزمون قطعه کوچک، لبه تیز، نوک تیز، بارگذاری و پایداری بیش از حد، آزمون اسباب بازی دهانی و آبی، ترمز و ... می باشد.

 

بر اساس گواهی نامه های اخذ شده این مجموعه قادر به آزمون انواع اسباب بازی های معمولی، اسباب بازی های الکتریکی و تجهیزات زمین بازی خانگی مورد استفاده در فضای باز و بسته می باشد.

گالری تصاویر