077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید دبستان فرهنگ از آزمایشگاه اسباب بازی و لوازم التحریر

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 5:7

در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و استانداردسازی در مدارس و مهدکودک ها 24  نفر از دانش آموزان دبستان فرهنگ در تاریخ 1396/07/30 از آزمایشگاه نیرو گستر لیان بازدید بعمل آوردند.

این بازدید جهت آشنایی دانش آموزان با مفاهیم استاندارد و روند آزمون نمونه صورت گرفت. بدین منظور دانش آموزان از بخش های اسباب بازی لوازم التحریر بازدید نمودند.