077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه بچه های ایران از آزمایشگاه نیرو گستر لیان

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 4:30

در راستای ترویج و فرهنگ استاندارد و استاندارد سازی در مدارس ،بچه های دبستان دخترانه بچه های ایران در تاریخ 1396/02/02 از آزمایشگاه همکار نیرو گستر لیان بازدید کردند.

در این بازدید کارشناس آزمایشگاه در خصوص تعریف استاندارد، بازرسی، نمونه برداری و آزمون های اسباب بازی و لوازم تحریر توضیحاتی ارائه دادند.